Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze Unilabs Online website van Saltro BV (Kamer van Koophandel: 80224466), hierna te noemen Saltro, en zijn dochteronderneming gelden de volgende voorwaarden (waar Saltro wordt genoemd wordt tevens de dochteronderneming van Saltro bedoeld):

Saltro verleent u hierbij toegang tot en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Saltro behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Saltro spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden informatie, adviezen, programma’s of materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Saltro.

In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Saltro nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Wanneer Saltro links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Saltro aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Saltro behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Saltro niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom zoals auteursrechten, databankrechten, merkrechten betreffende de website liggen bij Saltro.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de woord- en beeldmerken en materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Saltro, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van deze website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Overig

Saltro beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er derhalve niet voor in dat de op de website verstrekte informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Het is niet toegestaan deze website op zodanig wijze te gebruiken dat andere bezoekers in hun gebruik worden gestoord, het functioneren van deze website in gevaar wordt gebracht of aangeboden informatie of onderliggende software wordt aangetast.

Berichten die u aan Saltro stuurt per e-mail of door het activeren van een hyperlink of door het invullen van een formulier op deze website kunnen worden onderschept of op andere wijze worden gemanipuleerd. Derhalve adviseert Saltro u om geen vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie op deze wijze te versturen. Indien u ervoor kiest om toch berichten aan Saltro op deze manier te versturen, komt dit voor uw eigen rekening en risico.

Saltro garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mailberichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Saltro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.